PROTOCOLOS COVID-19 PARA PÚBLICO ASISTENTE AO FESTIVAL PLATAFORMA.

Se queres asistir a algunha das actuacións do festival Plataforma ten en conta que:

  • A máscara é obrigatoria en todos os espazos do festival.

  • É obrigatoria a desinfección de mans en todos os accesos.

  • É obrigatorio manter a distancia de seguridade nos accesos e saídas e non deterse nos espazos de tránsito.

  • É obrigatorio respectar a distancia entre público asistente marcada polo festival para cada evento

  • Deberán seguirse os carrís de circulación nos accesos e saídas.

  • Se mostras síntomas, deberás abandonar o recinto.

  • O incumprimento das normas implicará a expulsión do recinto.

  • En caso de notar síntomas como tose seca, febre ou dor de cabeza non acudas ao evento

A Xunta de Galicia estableceu unha serie de normas sobre a actuación ante síntomas da Covid-19 de obrigado cumprimento para toda a Comunidade Autónoma que podes revisar no seguinte link

Máis información en https://coronavirus. sergas. gal/

Ademais, se viaxas para asistir ao festival Plataforma desde algún dos puntos considerados de alta incidencia pola Covid-19 lembra que debes comunicalo no rexistro de viaxeiros da Xunta de Galicia durante as primeiras 24 horas de chegada a Galicia. https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs